Istotne bieżące informacje

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że prace na pozwem są na ukończeniu. Pierwszy jego projekt został już przesłany do Reprezentanta Grupy i otrzymaliśmy od niego oraz od Stowarzyszenia Poszkodowani Wierzyciele Amber Gold szereg cennych uwag.
Obecnie pracujemy nad kolejną wersją projektu pozwu.

Finalny projekt pozwu planujemy udostępnić do wglądu wszystkim Członkom Grupy, bezpośrednio przed złożeniem go w sądzie, poprzez zamknięte forum znajdujące się na stronie:  https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl (dostępnej ze strony: http://pozewgrupowyambergold.dt.com.pl). O udostępnieniu projektu poinformujemy Państwa oddzielnym e-mailem.

W zeszłym tygodniu wysłaliśmy do Państwa e-maile z prośbą o parafowanie zaktualizowanego podziału na podgrupy oraz – w przypadkach, w których po ponownej weryfikacji dokumentów okazało się to konieczne – o podpisanie zmienionych dokumentów dot. indywidualnych roszczeń poszczególnych Członków Grupy.

Prosimy o jak najszybsze odesłanie powyższych dokumentów, gdyż są one niezbędne do prawidłowego złożenia pozwu.

Dziękujemy bardzo za Państwa wpłaty na poczet opłaty sądowej oraz wynagrodzenia Kancelarii. Znaczna większość osób zapłaciła już wszystkie należne przed wniesieniem pozwu kwoty.

Niestety kilka osób w dalszym ciągu zalega z opłatami. Osoby te prosimy o niezwłoczne wpłaty, gdyż ich brak blokuje wniesienie pozwu.

W przypadku osób, które w dalszym ciągu będą zalegać z wpłatami, aby nie odsuwać w czasie momentu złożenia pozwu, zmuszeni będziemy wypowiedzieć umowy o świadczenie usług prawnych, co wyłączy takie osoby z Grupy. Mamy jednak nadzieję, że ostatecznie wszystkie wpłaty zostaną wniesione i nie będzie konieczności uciekania się do tego rodzaju środków.

Reasumując, pozew zostanie złożony w sądzie niezwłocznie po:

  1. opracowaniu ostatecznego projektu (które powinno nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni);
  2. parafowaniu i odesłaniu przez Członków Grupy aktualnych zestawień z podziałem na podgrupy i ewentualnie innych dokumentów dot. indywidualnych roszczeń (o których przesłanie jak najszybciej niniejszym prosimy); oraz
  3. uzupełnieniu wpłat przez osoby zalegające (które to osoby proszone są o niezwłoczne wniesienie opłat), a w razie ich nieuzupełnienia – po wypowiedzeniu osobom zalegającym umów o świadczenie usług prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy Państwa o sprawną współpracę w załatwieniu spraw wskazanych w pkt 2. i 3. powyżej. Jednocześnie deklarujemy ze swojej strony pełne zaangażowanie w przygotowanie finalnego projektu pozwu, zgodnie z pkt 1, we wskazanym wyżej dwutygodniowym terminie.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW