Komunikat na koniec miesiąca

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wysłaliśmy do Reprezentanta Grupy oraz do Zarządu SPWAG kolejną wersję projektu pozwu.
Zakładamy, że będzie to wersja przedostatnia i po wprowadzeniu do niej zmian, przygotujemy ostateczny projekt pozwu, który – jak wskazywano – zostanie udostępniony do wglądu Członkom Grupy za pośrednictwem forum internetowego (https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl).

Czekamy na zwrot parafowanych egzemplarzy aktualnego załącznika z podziałem na podgrupy oraz (w przypadku tych Członków Grupy, którzy otrzymali e-mailem stosowne prośby) na przesłanie dodatkowych dokumentów. Do tej pory otrzymaliśmy dokumenty od ok. 40 Członków Grupy, tj. od ok. ¼ całego jej składu. Oznacza to, że ¾ Członków Grupy nie przysłało jeszcze dokumentów. Rozumiemy, że część dokumentów mogła zostać już nadana pocztą i jest w drodze.
Jeżeli jednak ktoś z Państwa nie wysłał jeszcze dokumentów, bardzo prosimy o niezwłoczne ich podpisanie i wysyłkę.

Niestety, pomimo licznych apeli ze strony Zarządu SPAWG oraz ze strony Kancelarii, nadal są osoby, które zalegają z opłatami.
Zgodnie z zapowiedzią, w przyszłym tygodniu będziemy wobec takich osób wypowiadać umowy o świadczenie usług prawnych, aby brak wpłat nie wstrzymywał złożenia pozwu.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Istotne bieżące informacje

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że prace na pozwem są na ukończeniu. Pierwszy jego projekt został już przesłany do Reprezentanta Grupy i otrzymaliśmy od niego oraz od Stowarzyszenia Poszkodowani Wierzyciele Amber Gold szereg cennych uwag.
Obecnie pracujemy nad kolejną wersją projektu pozwu.

Finalny projekt pozwu planujemy udostępnić do wglądu wszystkim Członkom Grupy, bezpośrednio przed złożeniem go w sądzie, poprzez zamknięte forum znajdujące się na stronie:  https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl (dostępnej ze strony: http://pozewgrupowyambergold.dt.com.pl). O udostępnieniu projektu poinformujemy Państwa oddzielnym e-mailem.

W zeszłym tygodniu wysłaliśmy do Państwa e-maile z prośbą o parafowanie zaktualizowanego podziału na podgrupy oraz – w przypadkach, w których po ponownej weryfikacji dokumentów okazało się to konieczne – o podpisanie zmienionych dokumentów dot. indywidualnych roszczeń poszczególnych Członków Grupy.

Prosimy o jak najszybsze odesłanie powyższych dokumentów, gdyż są one niezbędne do prawidłowego złożenia pozwu.

Dziękujemy bardzo za Państwa wpłaty na poczet opłaty sądowej oraz wynagrodzenia Kancelarii. Znaczna większość osób zapłaciła już wszystkie należne przed wniesieniem pozwu kwoty.

Niestety kilka osób w dalszym ciągu zalega z opłatami. Osoby te prosimy o niezwłoczne wpłaty, gdyż ich brak blokuje wniesienie pozwu.

W przypadku osób, które w dalszym ciągu będą zalegać z wpłatami, aby nie odsuwać w czasie momentu złożenia pozwu, zmuszeni będziemy wypowiedzieć umowy o świadczenie usług prawnych, co wyłączy takie osoby z Grupy. Mamy jednak nadzieję, że ostatecznie wszystkie wpłaty zostaną wniesione i nie będzie konieczności uciekania się do tego rodzaju środków.

Reasumując, pozew zostanie złożony w sądzie niezwłocznie po:

 1. opracowaniu ostatecznego projektu (które powinno nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni);
 2. parafowaniu i odesłaniu przez Członków Grupy aktualnych zestawień z podziałem na podgrupy i ewentualnie innych dokumentów dot. indywidualnych roszczeń (o których przesłanie jak najszybciej niniejszym prosimy); oraz
 3. uzupełnieniu wpłat przez osoby zalegające (które to osoby proszone są o niezwłoczne wniesienie opłat), a w razie ich nieuzupełnienia – po wypowiedzeniu osobom zalegającym umów o świadczenie usług prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy Państwa o sprawną współpracę w załatwieniu spraw wskazanych w pkt 2. i 3. powyżej. Jednocześnie deklarujemy ze swojej strony pełne zaangażowanie w przygotowanie finalnego projektu pozwu, zgodnie z pkt 1, we wskazanym wyżej dwutygodniowym terminie.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Prace nad pozwem na finiszu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że trwają intensywne prace nad pozwem. Do końca przyszłego tygodnia planujemy ukończyć pierwszy jego projekt.
Mniej więcej w połowie lutego bylibyśmy zatem gotowi do złożenia pozwu, pod warunkiem, że do tej daty wszyscy Członkowie Grupy wniosą zaległe kwoty: na poczet opłaty sądowej oraz wynagrodzenia Kancelarii.
Bardzo prosimy niewielką liczbę osób zalegających o niezwłoczne wpłaty.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Usprawnienie kontaktu z reprezentantem grupy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Pan Rafał Drobnik, reprezentant grupy w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa, w celu usprawnienia kontaktu z nim, ustanowił asystentów, w osobach:

 1. Pani Krystyny Adwentowskiej, e-mai: eternity7@tlen.pl, tel. (+48) 518 870 513 i
 2. Pana Dominika Sarnowskiego, e-mail: titter85@gmail.com, tel. (+ 48) 690 148 607

Jednocześnie uruchomiony został adres e-mailowy reprezentanta grupy: reprezentantsp@gmail.com.

Na podane wyżej adresy e-mail oraz numer telefonu mogą Państwo zgłaszać wszelkie sprawy do reprezentant grupy.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk

Adwokat

wraz z zespołem Kancelarii DTW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że pomimo ukonstytuowania się Grupy w liczbie 145 osób (czyli w znacznie większej liczbie, niż wymagane 100 osób), w dalszym ciągu istnieje możliwość przystąpienia do Grupy jeszcze przed złożeniem pozwu.

Warunki finansowe przystąpienia do Grupy przed złożeniem pozwu pozostały nie zmienione i można się z nimi zapoznać Zasady Wynagradzenia.

Przypominamy, że – jak już wskazywaliśmy – jedynie przystąpienie do Grupy przed złożeniem pozwu doprowadzi do przerwania biegu przedawnienia roszczeń przed sierpniem 2015 r., czyli zanim pojawi się istotne ryzyko upłynięcia terminu ich przedawnienia.

Osoby, które chciałyby przystąpić do Grupy proszone są o kontakt e-mailowy, na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl lub pod numerem telefonu: (+ 48) 22 840 95 00.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

ZAMKNIĘCIE ZAPISÓW DO GRUPY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 5 grudnia 2014 r. zamknęliśmy zapisy do Grupy założonej w celu złożenia pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa w związku ze sprawą spółki Amber Gold.

Z radością zawiadamiamy, że obecnie wszystkich formalności związanych z zapisem do Grupy dopełniło 145 osób, co oznacza znaczne przekroczenie minimalnej zakładanej liczby 100 członków Grupy.

Łączna suma roszczeń wszystkich członków Grupy wynosi 19.754.438,83 zł, co oznacza, że Państwa udział w opłacie Sądowej wynosić będzie ok. 0,506% każdego z indywidualnych roszczeń.

Przyjęliśmy zasadę, że osoby, które do 5 grudnia 2014 r. zgłosiły chęć uczestnictwa w Grupie, ale do tej daty nie zdołały przesłać wszystkich dokumentów, będą miały możliwość uzupełnienia tych braków w tym tygodniu. Takich osób jest kilkanaście, co daje szanse na przekroczenie łącznie liczby 150 członków Grupy i zbliżenie się lub nawet przekroczenie łącznej kwoty 20 mln zł roszczenia.

W tym tygodniu prześlemy do Państwa (na podane przez Państwa adresy e-mail):

 1. informację o zaliczeniu Państwa do podgrupy z informacją o ew. ograniczeniu Państwa roszczenia, mającym na celu dostosowania go do minimalnej kwoty roszczenia w takiej podgrupie;
 2. wzór oświadczenia o zgodzie na zaliczenie do podgrupy i na ew. ograniczenie roszczenia (uzupełnienie oświadczenia o przystąpieniu do grupy);
 3. informację o kwocie do zapłaty tytułem Państwa udziału w opłacie sądowej;
 4. prośbę o zapłatę pierwszej (i ostatniej przed zakończeniem sprawy z sukcesem) części wynagrodzenia Kancelarii, w wysokości 615,- zł;

Przystąpiliśmy już do przygotowywania pozwu. Jego sporządzanie planujemy ukończyć w styczniu 2015 r. Niezwłocznie po ukończeniu pozwu, chcemy go złożyć w sądzie.

Ze względu na krótkość powyższego terminu, prosimy już teraz o terminowe wnoszenie wpłat, bowiem pozew nie może być wniesiony przed zgromadzeniem pełnej kwoty opłaty sądowej, czyli 100.000,- zł.

W dalszym ciągu rejestrujemy zgłoszenia osób chętnych do zapisania do Grupy, jednak – jak już była o tym mowa – nie możemy zagwarantować, że w przypadku takich osób możliwe będzie przystąpienie do niej jeszcze przed wniesieniem pozwu, tj. w szczególności po niższych stawkach wynagrodzenia Kancelarii.

W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą jak dotychczas, tj. pod adresem: pozwegrupowyambergold@dt.com.pl lub pod numerem telefonu: 22 840 95 00.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

UKONSTYTUOWAŁA SIĘ GRUPA W LICZBIE 112 OSÓB

Szanowni Państwo,

w związku z upływającym dzisiaj (21 listopada 2014 r.) terminem zapisów do Grupy, z radością informujemy, że łączna liczba osób, które dopełniły wszystkich formalności związanych z zapisem do Grupy wyniosła 112.

Oznacza to, że spełnił się, określony w umowach o świadczenie usług prawnych, warunek przygotowania i wniesienia przez naszą Kancelarię pozwu.

Zatem – po przygotowaniu pozwu i dokonaniu przez wszystkich członków Grupy wpłat na poczet opłaty sądowej – pozew zostanie wniesiony.

Szacujemy, że powinno to nastąpić na koniec grudnia br. lub w styczniu roku przyszłego.

Jednocześnie, ze względu na fakt, iż – ze względów technicznych – nie wszystkie osoby, które wyraziły chęć przystąpienia do Grupy zdążyły przesłać komplet dokumentów oraz dokonać wpłat, na prośbę Stowarzyszenia Pokrzywdzeni Wierzyciele Amber, Kancelaria zdecydowała się przedłużyć zapisy do Grupy do dnia 5 grudnia 2014 r. (piątek). Celem zmniejszenia obciążenia członków Grupy kosztami sądowymi, do powyższej daty, do Grupy będą przyjmowane – na dotychczasowych zasadach – także osoby, które dotychczas nie zgłosiły chęci uczestnictwa w powództwie grupowym przeciwko Skarbowi Państwa.

Po 5 grudnia br., członkowie Grupy otrzymają:

 1. prośbę o wpłatę kwoty na pokrycie opłat sądowych (przy obecnej wartości roszczeń wszystkich członków Grupy opłata ta wynosiłaby dla każdego z członków Grupy 0,637% jego indywidualnych roszczeń, czyli np. dla roszczenia w wysokości 50 tys zł: 319 zł, ale w wyniku zapisów kolejnych, osób może ona ulec dalszemu pomniejszeniu);
 2. prośbę o wpłatę pierwszej (i jednocześnie ostatniej przed prawomocnym zasądzeniem kwoty roszczenia) raty wynagrodzenia Kancelarii, w kwocie 615 zł brutto;
 3. informację o zaliczeniu danego członka Grupy do odpowiedniej podgrupy.

 Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Przypomnienie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że termin zapisów do grupy upływa już za tydzień, tj. 21 listopada 2014r.

Przypominamy także, że wyłącznie dopełnienie formalności związanych z zapisem do grupy (tj. przesłanie oryginałów dokumentów dot. sprawy, odesłanie podpisanej umowy i oświadczenia o przystąpieniu do grupy oraz wpłata opłaty administracyjnej w kwocie 492 zł na rachunek Kancelarii) przed tą datą uprawnia do zastosowania obniżonej stawki wynagrodzenia Kancelarii. Osoby, które przystąpią do grupy po tym terminie zobowiązane będą do zapłaty wynagrodzenia w łącznej wysokości 1.845,- zł, w tym pierwszej raty w kwocie 922,50 zł, zamiast 615,- zł, które uiszczają osoby przystępujące do grupy przed 21 listopada 2014 r.

Ze względu na fakt zwiększenia tempa napływania nowych zgłoszeń osób zainteresowanych powództwem, uprzejmie prosimy ewentualnych zainteresowanych o niezwłoczne przesłanie e-maila pod adres: pozwegrupowyambergold@dt.com.pl. Zwracamy bowiem uwagę, że weryfikacja skanów dokumentów oraz przygotowanie umów i oświadczenia o przystąpieniu do grupy zajmuje nieco czasu, a chcielibyśmy na koniec przyszłego tygodnia mieć jasność, co do liczby członków grupy, co których będzie miała zastosowania obniżona stawka wynagrodzenia.

Wszystkie osoby, których dokumentów zostały już pozytywnie zweryfikowane, a które nie przystąpiły do grupy, prosimy o odsyłanie podpisanych: umowy o świadczenie usług prawnych oraz oświadczenia o przystąpieniu do grupy, oryginałów dokumentów oraz o uiszczenie opłaty administracyjnej (492,- zł) na rachunek bankowy Kancelarii.

Wszystkie zaś osoby, które podpisały umowy i oświadczenia i przesłały oryginały dokumentów, lecz nie dokonały wpłat prosimy o niezwłoczne uzupełnienie wpłaty, zaś osoby, które dokonały wpłaty opłaty administracyjnej, lecz nie przesłały podpisanych dokumentów lub oryginałów dokumentów dot. sprawy, prosimy o niezwłoczne ich przesłanie na adres Kancelarii.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Przyłączenie się do grupy przed złożeniem pozwu gwarantuje, że nie dojdzie do przedawnienia roszczeń

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że – jak wynika z przeprowadzonej analizy prawnej – jedynie przyłączenie się do grupy przed złożeniem pozwu (co wymaga dopełnienia formalności z tym związanych przed 21 listopada 2014 r.) gwarantuje, że nie dojdzie do przedawnienia roszczeń b. Klientów spółki Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa.

Natomiast osoby, które złożą oświadczenie o przystąpieniu do grupy już po wniesieniu pozwu muszą się liczyć z ryzykiem takiej wykładni ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, zgodnie z którą ich roszczenia ulegną przedawnieniu zanim – w ramach postępowania z powództwa zbiorowego – stanie się możliwe przerwanie okresu przedawnienia.

Powody takiego stanu rzeczy są następujące.

Dochodzone w ramach naszego pozwu roszczenia ulegają przedawnieniu w terminie 3 lat od dnia, w którym Prokuratura wykonała swój ustawowy obowiązek i postawiła zarzuty związane z działalnością spółki Amber Gold, tj. w sierpniu 2015 r.

Czynność podjęta przed sądem w celu dochodzenia roszczeń przerywa bieg przedawnienia. Zatem bieg przedawnienia roszczeń tych osób, które przyłącza się do grupy przed złożeniem pozwu zostanie przerwany przez złożenie pozwu, które nastąpi na pewno przed sierpniem 2015 r. (planowane jest na przełom lat 2014 i 2015).

Natomiast odnośnie osób, które przyłączą się do grupy już po złożeniu pozwu istnieją wątpliwości interpretacyjne, co do tego, w którym momencie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia ich roszczeń. Według jednej z interpretacji zawartej w komentarzu do ustawy (której nie podzielamy, ale którą należy brać pod uwagę), przerwanie biegu przedawnienia wobec tych osób nastąpi dopiero z chwilą, gdy reprezentant grupy przedstawi sądowi wykaz osób, które przystąpiły do grupy, przy czym sąd może stać na stanowisku (którego także nie podzielamy, ale którego również nie można wykluczyć), że takie przedstawienie wykazu może nastąpić skutecznie dopiero po prawomocnym przyjęciu sprawy do rozpoznania w ramach postępowania grupowego.

Prawomocne postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania z pewnością nie zapadnie zaś przed sierpniem 2015 r., czyli przed terminem przedawnienia roszczeń. Po jego upływie zaś nie będzie już możliwości przerwania biegu przedawnienia.
Powyższe oznacza, że osoby, które przystąpią do grupy po złożeniu pozwu muszą się liczyć z taką wykładnią ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w myśl której ich roszczenia będą mogły podlegać oddaleniu jako przedawnione.

Przed powyższym ryzykiem przedawnienia chroni tylko przyłączenie się do grupy przed złożeniem pozwu, czyli w terminie do 21 listopada 2014 r.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Rafał Drobnik reprezentantem grupy

Szanowni Państwo,

w związku informacjami rozpowszechnianymi w korespondencji e-mailowej przez Pana Janusza Ślęzaka (pełniącego funkcję reprezentanta grupy w pozwie grupowym przeciwko Skarbowi Państwa związanym ze sprawą Amber Gold, w której pełnomocnikami reprezentanta są prawnicy z kancelarii Baker McKenzie) nieprawdziwymi informacji, jakoby Pan Rafał Drobnik „podszywał się” pod reprezentanta grupy w postępowaniu, które prowadzi nasza kancelarii, uprzejmie informujemy, że:

 1. Pan Rafał Drobnik pełni funkcję reprezentanta grupy w postępowaniu, w którym pełnomocnikami procesowymi są prawnicy z kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy. Do sprawowania tej funkcji został wybrany w trakcie spotkań osób zainteresowanych przystąpieniem do pozwu w Warszawie i w Katowicach, na nadto wszystkie osoby, które dotychczas przystąpiły do grupy, potwierdziły wybór reprezentanta oświadczeniami na piśmie.
 2. Nie polega na prawdzie twierdzenie Pana Janusza Ślęzaka zawarte w powołanej wyżej korespondencji e-mailowej, jakoby przedstawiciele naszej kancelarii  udzielali Panu Ślęzakowi (lub jakakolwiek innej osobie) odmiennych informacji co do wyboru reprezentanta grupy niż informacje wskazane powyżej.

Z niepokojem odnotowujemy próbę rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących postępowania grupowego prowadzonego przez naszą kancelarią, podjętą przez reprezentanta innej grupy sformowanej w celu wniesienia pozwu grupowego w sprawie analogicznych roszczeń. Całkowicie odcinamy się też od takiego sposobu prezentowania przez podmioty zainteresowane w sprawie warunków przystąpienia do formujących się grup. Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko rzetelna i oparta na faktach, nie zaś na insynuacjach, ocena warunków uczestnictwa w formujących się w celu wniesienia pozwu grupach pozwoli osobom pokrzywdzonym przez spółkę Amber Gold podjąć świadomą i przemyślaną decyzję, co do ewentualnego uczestnictwa w którejś z „konkurencyjnych” grup.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW