Zażalenie na postanowienie SO złożone

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 1 października Kancelaria złożyła i opłaciła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z 7 września 2015r. o odrzuceniu pozwu grupowego.

O dalszych postępach sprawy będziemy Państwa informować na bieżąco.
W najbliższym czasie na forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl zostaną udostępnione: skan postanowienia z pisemnym uzasadnieniem oraz skan zażalenia.

Ponadto, w imieniu całego zespołu Kancelarii serdecznie dziękujemy Państwu za sprawne i terminowe wpłaty kwot na opłatę sądową od zażalenia. Niestety, kilka osób nadal nie uiściło opłaty. Kancelaria podejmie wobec nich odpowiednie kroki, celem wyegzekwowania zaległej opłaty.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Zmiana linii orzeczniczej Sądów!?

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w sprawie pozwu grupowego przeciwko Bankowi Millennium S.A., który również prowadzi kancelaria DT, Sąd Apelacyjny zmienił postanowienie Sądu Okręgowego odmawiając odrzucenia pozwu.

Zwiastuje to, zmianę linii orzeczniczej Sądów na bardziej przychylą, co pozwala mieć nadzieję, że postanowienie to może pozytywnie rzutować na naszą sprawę.

Z poważaniem,

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Postanowienie Sądu Okręgowego

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż dnia 7 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał niestety postanowienie o odrzuceniu pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa.

Od powyższego postanowienia Sądu przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia uzasadnienia na piśmie. Wniosek o uzasadnienie został już przez Kancelarię wniesiony do sądu, a doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinno nastąpić w najbliższym czasie.

Argumenty, na które powołał się sąd, ogłaszając ustanie postanowienie uważamy za nietrafne, w związku z czym rekomendujemy wniesienie zażalenia na zapadłe postanowienie o odrzuceniu pozwu.

Wniesienie zażalenia wymaga uiszczenia opłaty sądowej wynoszącej 20 tys. złotych od Grupy jako całości. Bardzo prosimy o terminowe wpłaty, bowiem tylko wpłacenie przez każdego z członków Grupy należnych kwot spowoduje zebranie pełnej kwoty opłaty sądowej. Jej niezebranie zaś przed upływem terminu wniesienia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu pozwu, uniemożliwi skuteczne wniesienie go i rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny. Wszystkie szczegółu dotyczące wielkości opłat i sposobu ich uiszczenie otrzymali Państwo drogą mailową.

W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Kancelarią DT, pod e-mailem: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl lub po numerem telefonu: 22 840 95 00.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Przystąpienie do Grupy trzech nowych Członków

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 14 sierpnia Kancelaria złożyła do Sądu pismo informujące o przystąpieniu do Grupy trzech nowych Członków. Wskutek ich przystąpienia liczebność Grupy wzrosła do 167 osób, a wartość przedmiotu sporu zwiększyła się do 21.374.948,92 zł.

Skany pisma dostępny jest po zalogowaniu na forum pozwu grupowego (https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl ).

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych postępach w sprawie.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Kancelaria złożyła replikę na odpowiedź na pozew

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Sądu z 9 lipca, Kancelaria sporządziła replikę na odpowiedź na pozew Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Kancelaria polemizuje z argumentacją przedstawioną przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w obydwu częściach odpowiedzi na pozew.

Skany repliki dostępny jest po zalogowaniu na forum pozwu grupowego (https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl ).

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych postępach w sprawie.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Kancelaria otrzymała zapowiadane pismo procesowe Prokuratorii Generalnej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Prokuratoria Generalna SP, zgodnie ze swoim wnioskiem oraz za zgodą sądu, przedłożyła dodatkowe pismo procesowe, zawierające argumenty za wnioskiem pozwanego o odrzucenie pozwu. Skan pisma Prokuratorii jest do wglądu na forum pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl (dostępnym po zalogowaniu).

Jak informowaliśmy już, wystąpiliśmy do sądu o zgodę na złożenie repliki na powyższe pismo Prokuratorii. Do tej pory nie otrzymaliśmy decyzji sądu w tej sprawie. W przypadku udzielenia przez sąd zgody na złożenie przez nas w mieniu reprezentanta grupy pisma procesowego, pismo takie złożymy w zakreślonym przez sąd terminie.

W przypadku braku zgody, podejmiemy polemikę z argumentami prokuratorii podczas rozprawy dotyczącej przyjęcia pozwu do rozpoznania w postępowaniu grupowy, wyznaczonej na dzień 7 września 2015 r.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszym rozwoju sprawy.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Kancelaria DT otrzymała „częściową” odpowiedź Prokuratorii Generalne Skarbu Państw na pozew

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca br. Kancelaria DT otrzymała „częściową” odpowiedź Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na pozew. W rzeczonej odpowiedzi – zgodnie z życzeniem Sądu – Prokuratoria odniosła się tylko do wniosku o przyjęcie sprawy do rozpoznania w trybie postępowania grupowego.

Prokuratoria w swojej odpowiedzi wniosła o odrzucenie pozwu (co było spodziewane), a także o wyrażanie zgody na złożenie dalszego pisma procesowego w przedmiocie dopuszczalności  rozpoznawania sprawy w postępowaniu grupowym i o udzielenie jej w tym celu przez Sąd czasu do 6 lipca br.

W odpowiedzi na pismo Prokuratorii Generalnej SP, Kancelaria DT również złożyła wniosek o wyrażanie zgody na złożenie kolejnego pisma procesowego, celem uzyskania możliwości odniesienia się do argumentów Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Sąd nie ustosunkował się jeszcze do obu pism.

Ich skany dostępne są na forum www.forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl po zalogowaniu.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych postępach w sprawie.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

WYZNACZONO TERMIN POSIEDZENIA SĄDU W SPRAWIE PRZYJĘCIA POZWU DO ROZPOZNANIA

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że – jak wynika z informacji zamieszczonych na Portalu Informacyjnym Sądów Apelacji Warszawskiej – Sąd Okręgowy w Warszawie, wyznaczył już termin posiedzenia w sprawie przyjęcia pozwu do rozpoznania w trybie postępowania grupowego. Posiedzenie odbędzie się 7 września 2015 r.

Poza tym, sąd:

  1. udzielił Prokuratorii Generalnej 14 dni na udzieleni odpowiedzi na pozew – w zakresie wniosku o przyjęcie sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym;
  2. zobowiązał Prokuraturę Okręgową w Łodzi do przesłania akt postępowania karnego;
  3. zobowiązał Prokuraturę Generalną do przesłania kopii:
  • decyzji o objęciu śledztwa w sprawie Amber Gold nadzorem; oraz
  • decyzji o przekazaniu śledztwa Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Czynności sądu wskazane w pkt 2 i 3 powyżej były wnioskowane przez nas w pozwie.

Będziemy Państwa informować o dalszym rozwoju sprawy.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Pozew złożony

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Kancelaria DTW złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę.

Pozew został złożony w imieniu Reprezentanta Grupy – Pana Rafała Drobnika, działającego na rzecz wszystkich Członków Grupy, przez pełnomocników: adwokata Zbigniewa Drzewieckiego, adwokata Tomasza Ludwika Krawczyka oraz adwokata Marcina Szymańskiego. Ostatecznie Grupa liczy 164 osoby, a wartość przedmiotu sporu wynosi 21.034.948,92 zł.

W imieniu całego Zespołu Kancelarii DTW dziękuję za Państwa dotychczasowe zaangażowanie i współpracę. Będziemy Państwa na bieżąco informować o przebiegu postępowania. Na forum (pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl) zamieszczony został skan złożonego pozwu.

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że nadal istnieje możliwość dołączenia do Grupy. W tym celu uprzejmie prosimy o kontakt z Zespołem Kancelarii drogą e-mailową (na adres pozewgrupowyambergold@dt.com.pl) lub telefoniczną (22 840 95 00).

Nadwyżki kwot wpłaconych przez Członków Grupy na poczet opłaty sądowej nad wniesioną opłatą (w kwocie 100.000,- zł) zostaną rozliczone indywidualnie z każdym z Członków Grupy zgodnie w umową o świadczenie usług prawnych, tj. w terminie 14 dni od dnia wniesienia pozwu.

P1120895

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Projekt pozwu gotowy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego na forum (pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl) jest do wglądu projekt pozwu. Przypominamy, że do forum mają dostęp wyłącznie Członkowie Grupy, na podstawie loginów i haseł, który otrzymali e-mailem po podpisania umów o świadczenie usług prawnych.
Dla wspólnego dobra prosimy o nieprzekazywanie projektu nikomu spoza Członków Grupy.

Choć znaczna liczba uzupełniających dokumentów już do nas spłynęła, to w dalszym ciągu z ich przesłaniem zalega 16 osób. Osoby te bardzo prosimy o niezwłoczne przesłanie brakujących dokumentów, gdyż ich brak jest obecnie jedyną przeszkodą do złożenia pozwu.

Niezwłocznie po tym, jak brakujące dokumenty zostaną uzupełnione, złożymy pozew w sądzie.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW