Zamknięcie zapisów do grupy

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że 14 grudnia 2016 r. wysłaliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie pismo z rozszerzeniem pozwu o osoby, które do tej daty złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy.

Po rozszerzeniu grupa liczy 246 osób, zaś łączna wartość dochodzonych przez nich roszczeń wynosi 26.665.201,96 zł.

Zważywszy, że 14 grudnia był ostatecznym terminem przystępowania do sprawy, nie ma już możliwości przystępowania do grupy.

Kolejnych krokiem w sprawie będzie natomiast wydanie postanowienia o składzie grupy, które nastąpi zapewne po umożliwieniu przez Sąd pozwanemu (Prokuratorii) ustosunkowania się co do złożonych oświadczeń o przystąpieniu do grupy.

Dziękujemy bardzo dotychczasowym członkom grupy za wsparcie i pomoc przy informowaniu potencjalnych kandydatów do grupy o możliwości przystąpienia do pozwu, jak również za pomoc w organizacji akcji informującej o pozwie (kampanii AdWords).

Jednocześnie, witamy serdecznie wszystkich nowych członków grupy.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach w sprawy.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

PRZYPOMINAMY – jedynie do 14 grudnia 2016 r. jest możliwość przystąpienia do pozwu grupowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że przystępowanie do grupy kolejnych byłych Klientów Amber Gold jest możliwe jedynie do 14 grudnia 2016 r.

Jest to termin, w którym oświadczenie o przystąpieniu do grupy musi znaleźć się w sądzie.

Analiza przesyłanych przez Państwa dokumentów oraz formalności związane z przystąpieniem do grupy zajmują zwykle kilka dni lub nawet tydzień.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy osoby wahające się o zgłoszenie się już teraz i niezostawianie zgłoszenia do grupy na ostatnią chwilę.

Osoby, który zgłoszą się na mniej niż 7 dni przed 14 grudnia, tj. po 7 grudnia 2016 r. ryzykują nieprzyjęciem do grupy z powodu spóźnienia z wypełnieniem formalności.

W związku z powyższym, bardzo prosimy wszystkich, który rozważają przystąpienie do grupy o jak najszybszy kontakt, a w każdym razie o kontakt najpóźniej 7 grudnia 2016 r.

Przypominamy, że analiza dokumentów i wszelkie inne czynności przed podpisaniem umowy o świadczenie usług prawnych z kancelarią DT są nieodpłatne.

Szczegółowe informacje dot. powództwa i warunków przystąpienia znajdą Państwo na niniejszej stronie w menu po prawej stronie.
Dalsze informacje oraz zapisy możliwe pod adresem e-mail: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Ostatnia szansa na przystąpienie do grupy jedynie do 14 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 sierpnia 2016 r., jedynie do 14 grudnia 2016 r. możliwe jest przystępowanie do sprawy kolejnych byłych Klientów Amber Gold.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie udziału, bowiem w powyższym terminie, przekażemy do Sądu ostateczną listę Członków Grupy, zaś na weryfikację i przygotowanie dokumentów niezbędne jest pewien czas.

Dlaczego warto przystąpić do pozwu:

  • w tej sprawie walczymy o zwrot przez Państwo Polskie pieniędzy, które pokrzywdzeni stracili wskutek oszustwa spółki Amber Gold
  • to jedyny pozew przeciwko Skarbowi Państwa w związku ze sprawą Amber Gold, który sądy przyjęły do rozpoznania (wszystkie wcześniejsze zostały odrzucone)
  • Skarb Państwa to podmiot w pełni wypłacalny (inaczej niż syndyk Amber Gold lub jej właściciele)
  • sejmowa komisja śledcza, ani żaden inny organ nie zwróci Państwu utraconych pieniędzy – kto nie pójdzie do sądu, z pewnością nic nie odzyska
  • do grupy przystąpiło już prawie 200 osób, a kwota dochodzonych przez nich roszczeń przekracza 21 mln zł
  • wszystkie czynności w sądzie wykona za Państwa Kancelaria, jako pełnomocnik Reprezentanta Grupy, najprawdopodobniej Państwa stawiennictwo w sądzie nie będzie konieczne
  • koszt przystąpienia to jedynie 1.150,00 zł + VAT (wynagrodzenie kancelarii) oraz wpłata na poczet udziału członka grupy w kosztach sądowych (zależna od wysokości roszczenia oraz liczby członków grupy, wynosząca obecnie średnio 650 zł), a pozostała część wynagrodzenia, stanowiąca procent od zasądzonej kwoty, należna będzie pełnomocnikowi tylko w razie wygranej
  • weryfikacja Państwa dokumentów pod kątem możliwości przystąpienia do pozwu jest bezpłatna

To powództwo jest pierwszą i zapewne ostatnią szansą odzyskania Państwa pieniędzy.

Szczegółowe informacje dot. powództwa i warunków przystąpienia znajdą Państwo na niniejszej stronie w menu po prawej stronie.

Dalsze informacje oraz zapisy możliwe pod adresem e-mail: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Ostateczny termin przystępowania do Grupy upływa 14 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 14 września br. w dzienniku Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie o możliwości przystępowania do Grupy.

W związku z tym – zgodnie z postanowieniem Sądu – ostateczny termin przystępowania do Grupy upływa 14 grudnia 2016 r.

Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji osobom, które nadał wahają się w kwestii przystąpienia. Po 14 grudnia br. nie będzie już bowiem żadnej możliwości przystąpienia do pozwu.

W powyższym kontekście, w związku z napływającymi sygnałami o dezinformacji wśród potencjalnych nowych Członków Grupy, wyjaśniam, że ryzyka związane z możliwym zarzutem przedawnienia ich roszczeń nie będą miały wpływu na zaakceptowanie ich przez sąd jako nowych Członków Grupy. Jednymi warunkami przystąpienia do Grupy pozostają: udokumentowanie wpłaty na rzecz spółki AG dokonanej na podstawie umowy w okresie od stycznia 2010 do sierpnia 2012 r. oraz nieodzyskanie wpłaconej kwoty. Spełnienie tych warunków przez wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do pozwu Kancelaria szczegółowo (i bezpłatnie) weryfikuje na etapie przed podpisaniem umowy i złożeniem przez nowe osoby oświadczeń o przystąpieniu do Grupy.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Państwa w głosowaniu, w okresie do 14 grudnia br. Reprezentant Grupy przeprowadzi medialną kampanię informującą o możliwości przystępowania do sprawy.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Wyniki głosowania

Szanowni Państwo,

dziękujemy bardzo za Państwa liczny udział w głosowaniu nad przeznaczeniem środków na koszty zdeponowanych na rachunku bankowym na publikacje płatnych ogłoszeń o możliwości przystępowania do Grupy.

W głosowaniu na forum pozwu oraz e-mailowo łącznie wzięło udział 58 Członków Grupy.

Na pytanie: Czy Pani/Pan jest za przeznaczeniem kwoty maksymalnie 18.000,- zł z nadwyżki wpłat na poczet kosztów sądowych nad poniesionymi i szacowanymi przyszłymi kosztami postępowania na zamieszczenie ogłoszeń adresowanych do potencjalnych nowych Członków Grupy w prasie oraz w Internecie?

– „tak” opowiedziały 54 osoby,
– „nie” odpowiedziały 4 osoby.

W związku z powyższym, Kancelaria DT podejmie rozmowy z mediami, celem uzyskania jak najkorzystniejszych warunków publikacji ogłoszeń, a następnie zamówi ogłoszenia.

Zgodnie z Państwa sugestiami przekazywanymi drogą e-mailową obok zasadniczego głosowania, w pierwszej kolejności przeznaczymy środki na ogłoszenia prasowe, natomiast w miarę dostępności wolnych środków – także na ogłoszenia w Internecie (AdWords).

W najbliższych tygodniach przewidywana jest publikacja ogłoszenia przez Sąd Okręgowy, która uruchomi bieg 3-miesięcznego terminu na przystępowanie do grupy. O publikacji poinformujemy Państwa niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niej.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Środki na informowanie o sprawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zarządzenie o publikacji w prasie ogłoszeń o możliwości przystępowania nowych osób do Grupy.

Zgodnie z postanowieniem Sądu, termin na zgłaszanie się do Grupy nowych pokrzywdzonych przez spółkę Amber Gold skończy się 3 miesiące od dnia publikacji ogłoszenia. Dokładny termin publikacji nie jest jeszcze znany, ale zapewne będzie to przełom września i października, co oznacza, że zapewne ostateczny termin na przystąpienie do grupy upłynie pod koniec grudnia 2016 r. lub w styczniu 2017 r.

Po publikacji ogłoszenia w prasie podamy państwu dokładną datę, do której możliwe będzie powiększanie Grupy.

Im więcej będzie Członków Grupy, tym niższe będą koszty ponoszone przez każdego z Państwa, a także tym większa będzie nasza siła negocjacyjna, gdyby miało dojść do rozmów ugodowych ze Skarbem Państwa. W związku z tym bardzo prosimy o Państwa wysiłek w zakresie informowania b. klientów Amber Gold o możliwości przystąpienia do sprawy oraz o upływającym terminie.

Problemem w powiększeniu Grupy pozostaje brak dostatecznej informacji w mediach o możliwości przystąpienia do pozwu. Zabiegamy cały czas o obecność w mediach, jednak ostatnie doświadczenia wskazały, że docieranie do osób pokrzywdzonych przez Amber Gold jedynie za pośrednictwem informacji medialnych jest niewystarczające.

W związku z powyższym, proponowaliśmy, aby niewielką kwotę z nadwyżki wpłaconych przez Państwa środków przeznaczonych na koszty postępowania przeznaczyć na płatne informowanie potencjalnych zainteresowanych o sprawie.

Myślimy tu o ogłoszeniach w prasie (innych niż oficjalne ogłoszenia sądowe, które jest niestety bardzo nieczytelne i zniechęcające) oraz informacjach w Internecie, przez tzw. AdWords (reklamy wyświetlające się na różnych stronach internetowych).

W naszej ocenie do przeprowadzenie sensownej kampanii informacyjnej wystarczająca będzie kwota 18.000 zł. Nie chcemy prosić, aby wykładali Państwo te środki z kieszeni, a jedynie wykorzystać nadwyżkę dokonanych już wpłat na poczet kosztów postępowania nad rzeczywistą kwotą kosztów. Zachowamy także na rachunku kwotę na ewentualne koszty postepowania, które mogą się pojawić w przyszłości.

Przewidujemy, że gdyby zdecydowali się Państwo na poparcie inicjatywy wydatkowania powyższej kwoty na akcję informacyjną o sprawie, to poczyniona przez Państwa „inwestycja” zwróciłaby się z naddatkiem, w postaci obniżenia ponoszonych przez dotychczasowych Członków Grupy kosztów. Koszty te dla dotychczasowych Członków Grupy ulegają obniżeniu wraz z każdym nowym Członkiem.

W razie, gdyby na informowanie potencjalnych Członków Grupy o sprawie potrzebna okazała się kwota wyższa niż zgromadzona nadwyżka wpłat na poczet kosztów (po odjęciu środków, które pozostawimy na rachunku), nasza Kancelaria gotowa jest partycypować w wydatkach.

Zważywszy, że decyzja odnośnie wydatkowania środków rachunku bankowego na wskazany wyżej cel, zgodnie z § 6 ust. 7 umów, które zawarli Państwo z Kancelarią DT, wymaga zgody Członków Grupy wyrażonej w głosowaniu, informuję, że od dzisiaj do 15 września 2016 r. włącznie, zgodnie z § 3 ust. 1 lit. (b) i § 9 umów o świadczenie usług prawnych, na forum pozwu, dostępnym (po zalogowaniu) pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl/ mogą Państwo udzielić odpowiedzi (oddać głos) w kwestii następującego pytania:

„Czy jest Pani/Pan za przeznaczeniem kwoty maksymalnie 18.000,- zł z nadwyżki wpłat na poczet kosztów sądowych nad poniesionymi i szacowanymi przyszłymi kosztami postępowania na zamieszczenie ogłoszeń adresowanych do potencjalnych nowych Członków Grupy w prasie oraz w Internecie?”

Aby oddać głos należy odtworzyć dyskusję znajdująca się na https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl/ zatytułowaną „Środki na informowanie o sprawie” następnie kliknąć na kółko znajdujące się obok wybranej odpowiedzi („tak” lub „nie”), tak aby pojawiła się w nim czarna kropka. Na koniec należy zatwierdzić udzieloną odpowiedź kliknąć na przycisk „SUBMIT”.

Zachęcamy do udziały w głosowaniu i dziękujemy za Państwa głosy.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Pisemne uzasadnienie postanowienia Sądu Apelacyjnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do Kancelarii doręczone zostało pisemne uzasadnienie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 marca br., którym Sąd zdecydował o przyjęciu naszego pozwu do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

Treść uzasadnienia jest dostępna po zalogowaniu na forum pozwu grupowego: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl.

Powyższe oznacza, akta sprawy zostaną zwrócone do Sądu Okręgowego w Warszawie, który wyda zarządzenie o publikacji w prasie ogłoszeń o możliwości przystępowania do Grupy nowych członków oraz wyznaczy im ostateczny termin na złożenie oświadczeń o przystąpieniu.

Jak informowaliśmy, Kancelaria już teraz przyjmuje zgłoszenia nowych członków Grupy. Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie informacji o możliwości przystąpienia do pozwu wśród znanych Państwu b. klientów Amber Gold, którzy nie zdecydowali się jeszcze na przystąpienie do sprawy.

Przypominamy, że zwiększenie liczby członów Grupy zmniejszy indywidualne koszty postępowanie ponoszone przed dotychczasowych uczestników powództwa.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszym przebiegu postępowania.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Pozew został przyjęty do rozpoznania

Szanowni Państwo,

z radością informuje, że postanowieniem z dnia 23 marca br., Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował o przyjęciu naszego pozwu do rozpoznania w postępowaniu grupowym (jednocześnie zmieniając zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego i oddalając wniosek o odrzucenie pozwu).

Powyższe oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem. Sprawa będzie teraz rozpoznana merytorycznie przez Sąd Okręgowy.

Zanim to jednak nastąpi, Sąd Okręgowy zarządzi publikację w prasie ogłoszeń o możliwości przystępowania do Grupy nowych członków oraz wyznaczy im ostateczny termin na złożenie oświadczeń  o przystąpieniu.

Nie czekając na oficjalne otwarcie zapisów do grupy, już teraz Kancelaria DT przystępuje do zbierania zapisów od osób chętnych do przystąpienia do Grupy. Informacja o zasadach przystąpienia oraz o związanych z nim kosztach znajduje się na portalu http://pozewgrupowyambergold.dt.com.pl, w zakładkach: „Członkostwo w Grupie i zapisy” oraz „Wynagrodzenie Kancelarii”.

Zachęcamy również Państwa gorąco obecnych Członków Grupy do informowania b. Klientów spółki Amber Gold o możliwości przystąpienia do grupy. Przypominamy przy tym, że im więcej osób przystąpi do Grupy tym niższe dla obecnych członków Grupy będą: udział w opłacie sądowej oraz druga część wynagrodzenia Kancelarii.

Skan wersji elektronicznej postanowienia ściągnięty z portalu informacyjnego SA w Warszawie jest do przejrzenia na dostępnym po zalogowaniu forum pozwu grupowego, znajdującym się pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl (dostępnym ze strony: http://pozewgrupowyambergold.dt.com.pl).

Jednocześnie informujemy, że wcześniejsza informacja o odroczeniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznania zażalenia na odrzucenie pozwu, udostępniona Państwu przez Kancelarię DT za informacją telefoniczną udzieloną nam telefonicznie oraz zamieszczoną na portalu internetowym tego sądu, okazała się niezgodna z prawdą. Została już usunięcia z portalu informacyjnego SA w Warszawie, a także ze stron pozwu grupowego administrowanych przez kancelarią DT. Przepraszamy za dezinformację, jaka mógł wywołać ostatnie komunikat, jednak – jak wskazano wyżej – nie jest ona zawiniona przez Kancelarię DT.

Wreszcie, dziękujemy wszystkim Członkom Grupy za wytrwałość i cierpliwość oraz życzymy zarówno Państwu, jak i sobie dalszych sukcesów w sprawie.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Prawdopodobny termin posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sąd ten planuje rozpoznać zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 września 2015 r. o odrzuceniu pozwu grupowego, podczas posiedzenia niejawnego dnia 24 marca br.

Powyższe nie oznacza, że w tym terminie z pewnością zostanie wydane przez Sąd Apelacyjny postanowienie. Sąd ma bowiem możliwość odroczenia posiedzenia niejawnego na kolejny termin, jak również możliwość zmiany terminu posiedzenia. Z możliwości takich, jak wskazuje obserwacja praktyki, sądy odwoławcze często korzystają, zwłaszcza w sprawach zawiłych, do których Państwa sprawa niewątpliwie należy.

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym (bez udziału) stron wynika z przepisów procedury cywilnej i jest nakazanym postępowaniem w przypadku rozpoznania zażalenia na postanowienie o odrzuceniu pozwu.

Będziemy Państwa informować o dalszych postępach sprawy, w tym oczywiście o ewentualnym rozstrzygnięciu o dopuszczalności pozwu grupowego przez Sąd Apelacyjny.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Wpłynęła odpowiedź na zażalenie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, że do naszej Kancelarii wpłynęła odpowiedź Prokuratorii Generalnej na zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego o odrzuceniu pozwu.

W piśmie tym, od strony merytorycznej, nie przedstawiono żadnych nowych argumentów.

Gdy będzie już znany termin posiedzenia, na którym Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpozna nasze zażalenie, wniesiemy odpowiedź na ostatnie pismo Prokuratorii.

Posiedzenie to powinno zostać wyznaczone w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Skan pisma Prokuratorii dostępny jest do wglądu na forum, po zalogowaniu.

Z poważaniem,
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT