Usprawnienie kontaktu z reprezentantem grupy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Pan Rafał Drobnik, reprezentant grupy w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa, w celu usprawnienia kontaktu z nim, ustanowił asystentów, w osobach:

 1. Pani Krystyny Adwentowskiej, e-mai: eternity7@tlen.pl, tel. (+48) 518 870 513 i
 2. Pana Dominika Sarnowskiego, e-mail: titter85@gmail.com, tel. (+ 48) 690 148 607

Jednocześnie uruchomiony został adres e-mailowy reprezentanta grupy: reprezentantsp@gmail.com.

Na podane wyżej adresy e-mail oraz numer telefonu mogą Państwo zgłaszać wszelkie sprawy do reprezentant grupy.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk

Adwokat

wraz z zespołem Kancelarii DTW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że pomimo ukonstytuowania się Grupy w liczbie 145 osób (czyli w znacznie większej liczbie, niż wymagane 100 osób), w dalszym ciągu istnieje możliwość przystąpienia do Grupy jeszcze przed złożeniem pozwu.

Warunki finansowe przystąpienia do Grupy przed złożeniem pozwu pozostały nie zmienione i można się z nimi zapoznać Zasady Wynagradzenia.

Przypominamy, że – jak już wskazywaliśmy – jedynie przystąpienie do Grupy przed złożeniem pozwu doprowadzi do przerwania biegu przedawnienia roszczeń przed sierpniem 2015 r., czyli zanim pojawi się istotne ryzyko upłynięcia terminu ich przedawnienia.

Osoby, które chciałyby przystąpić do Grupy proszone są o kontakt e-mailowy, na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl lub pod numerem telefonu: (+ 48) 22 840 95 00.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

ZAMKNIĘCIE ZAPISÓW DO GRUPY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 5 grudnia 2014 r. zamknęliśmy zapisy do Grupy założonej w celu złożenia pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa w związku ze sprawą spółki Amber Gold.

Z radością zawiadamiamy, że obecnie wszystkich formalności związanych z zapisem do Grupy dopełniło 145 osób, co oznacza znaczne przekroczenie minimalnej zakładanej liczby 100 członków Grupy.

Łączna suma roszczeń wszystkich członków Grupy wynosi 19.754.438,83 zł, co oznacza, że Państwa udział w opłacie Sądowej wynosić będzie ok. 0,506% każdego z indywidualnych roszczeń.

Przyjęliśmy zasadę, że osoby, które do 5 grudnia 2014 r. zgłosiły chęć uczestnictwa w Grupie, ale do tej daty nie zdołały przesłać wszystkich dokumentów, będą miały możliwość uzupełnienia tych braków w tym tygodniu. Takich osób jest kilkanaście, co daje szanse na przekroczenie łącznie liczby 150 członków Grupy i zbliżenie się lub nawet przekroczenie łącznej kwoty 20 mln zł roszczenia.

W tym tygodniu prześlemy do Państwa (na podane przez Państwa adresy e-mail):

 1. informację o zaliczeniu Państwa do podgrupy z informacją o ew. ograniczeniu Państwa roszczenia, mającym na celu dostosowania go do minimalnej kwoty roszczenia w takiej podgrupie;
 2. wzór oświadczenia o zgodzie na zaliczenie do podgrupy i na ew. ograniczenie roszczenia (uzupełnienie oświadczenia o przystąpieniu do grupy);
 3. informację o kwocie do zapłaty tytułem Państwa udziału w opłacie sądowej;
 4. prośbę o zapłatę pierwszej (i ostatniej przed zakończeniem sprawy z sukcesem) części wynagrodzenia Kancelarii, w wysokości 615,- zł;

Przystąpiliśmy już do przygotowywania pozwu. Jego sporządzanie planujemy ukończyć w styczniu 2015 r. Niezwłocznie po ukończeniu pozwu, chcemy go złożyć w sądzie.

Ze względu na krótkość powyższego terminu, prosimy już teraz o terminowe wnoszenie wpłat, bowiem pozew nie może być wniesiony przed zgromadzeniem pełnej kwoty opłaty sądowej, czyli 100.000,- zł.

W dalszym ciągu rejestrujemy zgłoszenia osób chętnych do zapisania do Grupy, jednak – jak już była o tym mowa – nie możemy zagwarantować, że w przypadku takich osób możliwe będzie przystąpienie do niej jeszcze przed wniesieniem pozwu, tj. w szczególności po niższych stawkach wynagrodzenia Kancelarii.

W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą jak dotychczas, tj. pod adresem: pozwegrupowyambergold@dt.com.pl lub pod numerem telefonu: 22 840 95 00.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

UKONSTYTUOWAŁA SIĘ GRUPA W LICZBIE 112 OSÓB

Szanowni Państwo,

w związku z upływającym dzisiaj (21 listopada 2014 r.) terminem zapisów do Grupy, z radością informujemy, że łączna liczba osób, które dopełniły wszystkich formalności związanych z zapisem do Grupy wyniosła 112.

Oznacza to, że spełnił się, określony w umowach o świadczenie usług prawnych, warunek przygotowania i wniesienia przez naszą Kancelarię pozwu.

Zatem – po przygotowaniu pozwu i dokonaniu przez wszystkich członków Grupy wpłat na poczet opłaty sądowej – pozew zostanie wniesiony.

Szacujemy, że powinno to nastąpić na koniec grudnia br. lub w styczniu roku przyszłego.

Jednocześnie, ze względu na fakt, iż – ze względów technicznych – nie wszystkie osoby, które wyraziły chęć przystąpienia do Grupy zdążyły przesłać komplet dokumentów oraz dokonać wpłat, na prośbę Stowarzyszenia Pokrzywdzeni Wierzyciele Amber, Kancelaria zdecydowała się przedłużyć zapisy do Grupy do dnia 5 grudnia 2014 r. (piątek). Celem zmniejszenia obciążenia członków Grupy kosztami sądowymi, do powyższej daty, do Grupy będą przyjmowane – na dotychczasowych zasadach – także osoby, które dotychczas nie zgłosiły chęci uczestnictwa w powództwie grupowym przeciwko Skarbowi Państwa.

Po 5 grudnia br., członkowie Grupy otrzymają:

 1. prośbę o wpłatę kwoty na pokrycie opłat sądowych (przy obecnej wartości roszczeń wszystkich członków Grupy opłata ta wynosiłaby dla każdego z członków Grupy 0,637% jego indywidualnych roszczeń, czyli np. dla roszczenia w wysokości 50 tys zł: 319 zł, ale w wyniku zapisów kolejnych, osób może ona ulec dalszemu pomniejszeniu);
 2. prośbę o wpłatę pierwszej (i jednocześnie ostatniej przed prawomocnym zasądzeniem kwoty roszczenia) raty wynagrodzenia Kancelarii, w kwocie 615 zł brutto;
 3. informację o zaliczeniu danego członka Grupy do odpowiedniej podgrupy.

 Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Przypomnienie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że termin zapisów do grupy upływa już za tydzień, tj. 21 listopada 2014r.

Przypominamy także, że wyłącznie dopełnienie formalności związanych z zapisem do grupy (tj. przesłanie oryginałów dokumentów dot. sprawy, odesłanie podpisanej umowy i oświadczenia o przystąpieniu do grupy oraz wpłata opłaty administracyjnej w kwocie 492 zł na rachunek Kancelarii) przed tą datą uprawnia do zastosowania obniżonej stawki wynagrodzenia Kancelarii. Osoby, które przystąpią do grupy po tym terminie zobowiązane będą do zapłaty wynagrodzenia w łącznej wysokości 1.845,- zł, w tym pierwszej raty w kwocie 922,50 zł, zamiast 615,- zł, które uiszczają osoby przystępujące do grupy przed 21 listopada 2014 r.

Ze względu na fakt zwiększenia tempa napływania nowych zgłoszeń osób zainteresowanych powództwem, uprzejmie prosimy ewentualnych zainteresowanych o niezwłoczne przesłanie e-maila pod adres: pozwegrupowyambergold@dt.com.pl. Zwracamy bowiem uwagę, że weryfikacja skanów dokumentów oraz przygotowanie umów i oświadczenia o przystąpieniu do grupy zajmuje nieco czasu, a chcielibyśmy na koniec przyszłego tygodnia mieć jasność, co do liczby członków grupy, co których będzie miała zastosowania obniżona stawka wynagrodzenia.

Wszystkie osoby, których dokumentów zostały już pozytywnie zweryfikowane, a które nie przystąpiły do grupy, prosimy o odsyłanie podpisanych: umowy o świadczenie usług prawnych oraz oświadczenia o przystąpieniu do grupy, oryginałów dokumentów oraz o uiszczenie opłaty administracyjnej (492,- zł) na rachunek bankowy Kancelarii.

Wszystkie zaś osoby, które podpisały umowy i oświadczenia i przesłały oryginały dokumentów, lecz nie dokonały wpłat prosimy o niezwłoczne uzupełnienie wpłaty, zaś osoby, które dokonały wpłaty opłaty administracyjnej, lecz nie przesłały podpisanych dokumentów lub oryginałów dokumentów dot. sprawy, prosimy o niezwłoczne ich przesłanie na adres Kancelarii.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Przyłączenie się do grupy przed złożeniem pozwu gwarantuje, że nie dojdzie do przedawnienia roszczeń

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że – jak wynika z przeprowadzonej analizy prawnej – jedynie przyłączenie się do grupy przed złożeniem pozwu (co wymaga dopełnienia formalności z tym związanych przed 21 listopada 2014 r.) gwarantuje, że nie dojdzie do przedawnienia roszczeń b. Klientów spółki Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa.

Natomiast osoby, które złożą oświadczenie o przystąpieniu do grupy już po wniesieniu pozwu muszą się liczyć z ryzykiem takiej wykładni ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, zgodnie z którą ich roszczenia ulegną przedawnieniu zanim – w ramach postępowania z powództwa zbiorowego – stanie się możliwe przerwanie okresu przedawnienia.

Powody takiego stanu rzeczy są następujące.

Dochodzone w ramach naszego pozwu roszczenia ulegają przedawnieniu w terminie 3 lat od dnia, w którym Prokuratura wykonała swój ustawowy obowiązek i postawiła zarzuty związane z działalnością spółki Amber Gold, tj. w sierpniu 2015 r.

Czynność podjęta przed sądem w celu dochodzenia roszczeń przerywa bieg przedawnienia. Zatem bieg przedawnienia roszczeń tych osób, które przyłącza się do grupy przed złożeniem pozwu zostanie przerwany przez złożenie pozwu, które nastąpi na pewno przed sierpniem 2015 r. (planowane jest na przełom lat 2014 i 2015).

Natomiast odnośnie osób, które przyłączą się do grupy już po złożeniu pozwu istnieją wątpliwości interpretacyjne, co do tego, w którym momencie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia ich roszczeń. Według jednej z interpretacji zawartej w komentarzu do ustawy (której nie podzielamy, ale którą należy brać pod uwagę), przerwanie biegu przedawnienia wobec tych osób nastąpi dopiero z chwilą, gdy reprezentant grupy przedstawi sądowi wykaz osób, które przystąpiły do grupy, przy czym sąd może stać na stanowisku (którego także nie podzielamy, ale którego również nie można wykluczyć), że takie przedstawienie wykazu może nastąpić skutecznie dopiero po prawomocnym przyjęciu sprawy do rozpoznania w ramach postępowania grupowego.

Prawomocne postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania z pewnością nie zapadnie zaś przed sierpniem 2015 r., czyli przed terminem przedawnienia roszczeń. Po jego upływie zaś nie będzie już możliwości przerwania biegu przedawnienia.
Powyższe oznacza, że osoby, które przystąpią do grupy po złożeniu pozwu muszą się liczyć z taką wykładnią ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w myśl której ich roszczenia będą mogły podlegać oddaleniu jako przedawnione.

Przed powyższym ryzykiem przedawnienia chroni tylko przyłączenie się do grupy przed złożeniem pozwu, czyli w terminie do 21 listopada 2014 r.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Rafał Drobnik reprezentantem grupy

Szanowni Państwo,

w związku informacjami rozpowszechnianymi w korespondencji e-mailowej przez Pana Janusza Ślęzaka (pełniącego funkcję reprezentanta grupy w pozwie grupowym przeciwko Skarbowi Państwa związanym ze sprawą Amber Gold, w której pełnomocnikami reprezentanta są prawnicy z kancelarii Baker McKenzie) nieprawdziwymi informacji, jakoby Pan Rafał Drobnik „podszywał się” pod reprezentanta grupy w postępowaniu, które prowadzi nasza kancelarii, uprzejmie informujemy, że:

 1. Pan Rafał Drobnik pełni funkcję reprezentanta grupy w postępowaniu, w którym pełnomocnikami procesowymi są prawnicy z kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy. Do sprawowania tej funkcji został wybrany w trakcie spotkań osób zainteresowanych przystąpieniem do pozwu w Warszawie i w Katowicach, na nadto wszystkie osoby, które dotychczas przystąpiły do grupy, potwierdziły wybór reprezentanta oświadczeniami na piśmie.
 2. Nie polega na prawdzie twierdzenie Pana Janusza Ślęzaka zawarte w powołanej wyżej korespondencji e-mailowej, jakoby przedstawiciele naszej kancelarii  udzielali Panu Ślęzakowi (lub jakakolwiek innej osobie) odmiennych informacji co do wyboru reprezentanta grupy niż informacje wskazane powyżej.

Z niepokojem odnotowujemy próbę rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących postępowania grupowego prowadzonego przez naszą kancelarią, podjętą przez reprezentanta innej grupy sformowanej w celu wniesienia pozwu grupowego w sprawie analogicznych roszczeń. Całkowicie odcinamy się też od takiego sposobu prezentowania przez podmioty zainteresowane w sprawie warunków przystąpienia do formujących się grup. Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko rzetelna i oparta na faktach, nie zaś na insynuacjach, ocena warunków uczestnictwa w formujących się w celu wniesienia pozwu grupach pozwoli osobom pokrzywdzonym przez spółkę Amber Gold podjąć świadomą i przemyślaną decyzję, co do ewentualnego uczestnictwa w którejś z „konkurencyjnych” grup.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Przedłużeniu zapisów do dnia 21 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z napływającymi nadal zgłoszeniami do pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa w związku z działalnością spółki Amber Gold, Kancelaria DTW, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Pokrzywdzeni Wierzyciel Amber Gold, zdecydowała o przedłużeniu zapisów do dnia 21 listopada 2014 r.

Po 21 listopada 2014 r. zapisanie się do grupy będzie niemożliwe aż do czasu złożenia pozwu. Jednak po złożeniu pozwu kwota pierwszej części wynagrodzenia płatnego na rzecz Kancelarii DTW będzie wyższa niż do 21 listopada 2014 r. i wynosić będzie 922,50 zł (zamiast obecnych 615 zł), czyli przystąpienie do grupy wiązać się z koniecznością zapłaty łącznie 1.414,50 zł (492 zł opłaty administracyjnej i 922,50 zł pierwszej części wynagrodzenia Kancelarii).

Jednocześnie informujemy, że:

1) dokumenty do weryfikacji do Kancelarii przesłało 120 osób

2) pozytywnie zweryfikowaliśmy dokumenty od 101 osób, do których też zostały wysłane do podpisu umowy oraz oświadczenia o przystąpieniu do grupy (w przypadku pozostałych osób, które przesłały dokumenty wystąpiły pewne braki, które sukcesywnie eliminujemy).

Niestety, w dalszym ciągu nie wszystkie osoby, których dokumenty zostały pozytywnie zweryfikowane, przesłały podpisane dokumenty (umowę o świadczenie usług prawnych i oświadczenie o przystąpieniu do grupy) oraz nie wszystkie dokonały wpłaty kwoty 492 zł na rachunek Kancelarii.

Wobec powyższego, uprzejmie proszę wszystkich Państwa, którzy otrzymali dokumenty do podpisu o niezwłoczne ich podpisanie i odesłanie, jak również o wpłatę kwoty 492 zł na rachunek bankowy kancelarii.

Przypominamy także, że zgodnie z przyjętą procedurą, wpłata powyższej kwoty powinna być dokonana najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania przez osobę przystępującą do grupy umowy o świadczenie usług prawnych, natomiast umowa podpisana przez Kancelarię DTW zostanie odesłana po zaksięgowaniu wpłaty kwoty 492 zł na rachunku bankowym Kancelarii.

Dopełnienie powyższych formalności przez wszystkie osoby, które przeszły weryfikację dokumentów i otrzymały dokumenty do podpisu, gwarantuje, iż liczba członków grupy przekroczy 100 osób, a zatem – zgodnie z umowami o świadczenie usług prawnych – dojdzie do ukonstytuowania się grupy i wniesienia pozwu.

Informuję także, że suma roszczeń wszystkich osób, które przesłały dokumenty do weryfikacji wynosi prawie 16.150.000,- zł, co oznacza (przy założeniu, że wszystkie te osoby dopełnią formalności związanych z przystąpieniem do grupy), że spodziewana wplata na poczet opłaty od pozwu (100.000 zł na całą grupę) wyniesie ok. 0,62% każdego z indywidualnych roszczeń (czyli np. w przypadku roszczenia w kwocie 50.000 zł, przypadający na nie udział w opłacie od pozwu, to ok. 310 zł).

Raz jeszcze prosimy o pilne odsyłanie podpisanych dokumentów i dokonywanie wpłat, co pozwoli nam niebawem już całkowicie oficjalnie potwierdzić, że do grupy przystąpiło już ponad 100 osób.

Wszystkie zaś osoby, które chcą zgłosić zamiar przystąpienia do grupy, prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz zespołem Kancelarii DTW

Grupa bliska ukonstytuowania się

Szanowni Państwo,

w związku z przypadającym za tydzień (17 października 2014 r.) końcowym terminem przyjmowania zapisów do pozwu grupowego przeciwko Amber Gold, informujemy, że:

1) zainteresowanie powództwem wyraziło już ponad 100 osób, ale część deklarujących, nie przesłała nam jeszcze skanów swoich dokumentów depozytowych z Amber Gold, a niektórzy spośród Państwa, przesłali je nam dopiero w ciągu ostatnich trzech dni, więc są one jeszcze w trakcie weryfikacji;

2) pozytywnie zweryfikowaliśmy dokumenty od 82 osób, do których też zostały wysłane do podpisu umowy oraz oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Przy tym część z powyższych osób nie dopełniła jeszcze formalności polegającej na podpisaniu przesłanych dokumentów oraz wpłacie kwoty 492 zł na rachunek kancelarii;

3) zgłoszenie nadal spływają, co – zważywszy na dotychczasowe tempo przyrostu ich liczby – pozwala zakładać, że w przyszłym tygodniu liczba osób, do których wyślemy dokumenty do podpisu przekroczy 100.

Wobec powyższego, uprzejmie proszę wszystkich Państwa, którzy otrzymali dokumenty do podpisu o niezwłoczne ich podpisanie i odesłanie, jak również o wpłatę kwoty 492 zł na rachunek bankowy kancelarii.

Dopełnienie powyższych formalności przez wszystkie osoby, które przeszły weryfikację dokumentów i otrzymały dokumenty do podpisu, w praktyce gwarantuje, iż liczba członków grupy przekroczy 100 osób, a zatem – zgodnie z umowami o świadczenie usług prawnych – dojdzie do ukonstytuowania się grupy i wniesienia pozwu.

Jednocześnie informuję, że suma roszczeń wszystkich osób, które przesłały dokumenty do weryfikacji wynosi prawie 11 mln zł, co oznacza (przy założeniu, że wszystkie te osoby dopełnią formalności związanych z przystąpieniem do grupy), że spodziewana wpłata na poczet opłaty od pozwu (100.000 zł na całą grupę) wyniesie 0,9% każdego z indywidualnych roszczeń (czyli np. w przypadku roszczenia w kwocie 50.000 zł, przypadający na nie udział w opłacie od pozwu, to 450 zł).

Raz jeszcze prosimy o pilne odsyłanie podpisanych dokumentów i dokonywanie wpłat, co pozwoli nam niebawem potwierdzić, że do grupy przystąpiło już ponad 100 osób.

Wszystkie zaś osoby, które chcą zgłosić zamiar przystąpienia do grupy, prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl i nieczekanie ze zgłoszeniem na ostatnią chwilę.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz zespołem Kancelarii DTW

Uszczegółowienie zasad i terminów rozliczania

Informujemy, że celem uszczegółowienia zasad i terminów rozliczania ew. nadpłat na poczet opłat sądowych wnoszonych przez członków Grupy, na prośbę Stowarzyszenia Pokrzywdzeni Wierzyciele Amber Gold, kancelaria DTW zgodziła się wprowadzić do wzoru Umowy oświadczenie usług prawnych z członkami Grupy, zmianę w § 6 ust. 9, dot. tej kwestii.

Obecny zapis precyzuje, że w przypadku tych członków Grupy, którzy przystąpią do niej przed złożeniem pozwu rozliczenia ew. nadpłat z tytułu wpłat na poczet opłaty sądowej nastąpi 14 dni po złożeniu pozwu. Mamy nadzieję, że powyższa zmiana pozwoli osobom wahającym się jeszcze na szybkie przystąpienie go grupy.

Osobom, który podpisały już Umowy o świadczenie usług prawnych, kancelaria DTW prześle do podpisania projekt aneksu. Dzięki temu wszyscy członkowie Grupy będą mieli umowy w tym samym brzmieniu. Przepraszamy za niedogodność związana z koniecznością podpisania aneksu.

Aktualnie uzgodniony pomiędzy Stowarzyszeniem a Kancelarią wzór umowy jest do pobrania tu , zaś aneks dla członków Grupy, którzy podpisali umowy w pierwotnym brzmieniu tu.